Privacyverklaring

BOA Service Nederland, gevestigd aan Barbizonlaan 76 2908 ME Capelle aan den IJssel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens
BOA Service Nederland – Barbizonlaan 76 2908 ME Capelle aan den IJssel
Website: www.boaservicenederland.nl
André Jansen is de contactpersoon voor de privacywetgeving bij Boa Service Nederland Hij is te bereiken via: ahjansen@boaservicenederland.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
BOA Service Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Contactpersonen van klanten van Boa Service Nederland;
  • NAW-gegevens van klanten, IBAN Nummers ten behoeve van facturatie

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenIn het algemeen vragen we u om geen bijzondere persoonsgegevens naar ons toe te sturen of aan ons openbaar te maken (bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid of medische conditie, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de sites of anderszins.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Dergelijke gegevens mogen alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt. We verwerken daarom alleen bijzondere persoonsgegevens als we dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken we deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

BOA Service Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

BOA Service Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze dossiervorming. LET OP: Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan BOA Service Nederland doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt deze privacyverklaring aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe we met hun persoonsgegevens omgaan.

5. Geautomatiseerde besluitvorming
BOA Service Nederland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zodat dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boa Service Nederland) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegeven bewaren
BOA Service Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en te voldoen aan de aan ons opgelegde wettelijke verplichtingen tot het bewaren van persoonsgegevens.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
BOA Service Nederland deelt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, een bepaalde dienst te verlenen en/of te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht en met uw toestemming, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een voldoende niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BOA Service Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BOA Service Nederland maakt geen gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door boa Service Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ahjansen@boaservicenederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. boa Service Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BOA Service Nederland. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze organisatie.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat onderaan op deze pagina vermeld.